45. พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล”

ใน พ.ศ. 2561 พบหญ้าทะเลเป็นพื้นที่รวม 98,912 ไร่ แบ่งเป็น บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 7,460 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงดีมาก อ่าวไทยตอนบน 20 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย อ่าวไทยตอนกลาง 26,616 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงดี อ่าวไทยตอนล่าง 1,192 ไร่ สถานภาพเสื่อมโทรมถึงสมบูรณ์ดี ทะเลอันดามันตอนบน 20,274 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงดีมาก และทะเลอันดามันตอนล่าง 43,350 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงปานกลาง โดยใน พ.ศ. 2561 พบแหล่งหญ้าทะเลแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ เกาะช้าง จังหวัดระนองมีพื้นที่ 255 ไร่ และเกาะรังใหญ่ จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 0.6 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ก)

สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล พ.ศ. 2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล